Договір міни N_____

05.08.2015

Договір міни N_____

(Найменування юридичної особи — оптової торгової організації), іменоване надалі «Учасник-1″, в особі (посада, Ф. В. О.), діючого на підставі________ (Статуту, довіреності), з однієї сторони, і (назва юридичної особи — покупця), іменоване надалі «Учасник-2″, в особі (посада, Ф. В. О.), діючого на підставі________ (Статуту, довіреності), з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Предметом даного договору є зустрічна поставка товарів рівноцінної договірної вартості (обмін), що здійснюється без платежу грошима на компенсаційній основі.

1.2. Відповідно до законодавством Російської Федерації до цього договору застосовуються правила купівлі-продажу, відповідно кожна зі сторін визнається продавцем товару, який вона зобов’язується передати, і покупцем товару, який вона зобов’язується прийняти в обмін.

2. Обов’язки Учасника-1

2.1. Учасник-1 зобов’язується поставити Учаснику-2 товар в кількості та асортименті відповідно до специфікації (додаток N____), що є невід’ємною частиною цього договору.

2.2. Товар знаходиться за адресою: (вказати адресу).

2.3. Товар за своїми якостями відповідає (ГОСТу, ТУ, тощо), що підтверджується відповідними документами: (сертифікат відповідності; гігієнічний сертифікат; тощо).

2.4. Комплектність товару:_________________________________.

2.5. Згідно специфікації загальна ціна товару становить: (сума прописом) руб.

2.6. В вартість товару входить (вартість тари, упаковки, маркування товару; тощо).

2.7. Поставка здійснюється в наступному порядку:

2.7.1. Відвантаження товару здійснюється: (вид транспорту) (найменування пункту відправлення).

2.7.2. Відвантаження здійснюється у такі строки: ____________.

2.7.3. Поставка товару здійснюється партіями згідно з___________.

2.7.4. Мінімальною нормою відвантаження є (вагон, контейнер, інші норми).

2.7.5. Пункт поставки: ____________________________________.

2.8. Товар повинен бути (упакований; затарено), в (упаковку; тару), що забезпечує схоронність товару при перевезенні та зберіганні.

2.9. Маркування товару: ___________________________________.

2.10. Товар супроводжується наступним комплектом документів: _________________________.

2.11. Учасник-1 зобов’язаний за свій рахунок застрахувати товар від ризиків втрати і псування.

3. Обов’язки Учасника-2

3.1. Учасник-2 зобов’язується поставити Учаснику-1 товар в кількості та асортименті відповідно до специфікації (додаток N____), що є невід’ємною частиною цього договору.

3.2. Товар знаходиться за адресою: (вказати адресу).

3.3. Товар за своїми якостями відповідає (ГОСТу, ТУ, тощо), що підтверджується відповідними документами: (сертифікат відповідності; гігієнічний сертифікат; тощо).

3.4. Комплектність товару:_________________________________.

3.5. Згідно специфікації загальна ціна товару становить: (сума прописом) руб.

3.6. В вартість товару входить (вартість тари, упаковки, маркування товару; тощо).

3.7. Поставка здійснюється в наступному порядку:

3.7.1. Відвантаження товару здійснюється: (вид транспорту) (найменування пункту відправлення).

3.7.2. Відвантаження здійснюється у такі строки: ___________.

3.7.3. Поставка товару здійснюється партіями згідно з___________.

3.7.4. Мінімальною нормою відвантаження є (вагон, контейнер, інші норми).

3.7.5. Пункт поставки: ____________________________________.

3.8. Товар повинен бути (упакований; затарено), в (упаковку; тару), що забезпечує схоронність товару при перевезенні та зберіганні.

3.9. Маркування товару: __________________________________.

3.10. Товар супроводжується наступним комплектом документів: _________________________.

3.11. Учасник-2 зобов’язаний за свій рахунок застрахувати товар від ризиків втрати і псування.

4. Ціна договору

Умови ціни за даним договором визначені для збалансованості взаємних поставок, а також контролю за виконанням зобов’язань сторін. Ціна товару не підлягає зміні і не може бути підставою при укладенні інших договорів між сторонами.

5. Взаємні обов’язки сторін за даним договором

5.1. Права та обов’язки за даним договором застосовуються на двосторонній та взаємній основі в залежності від того, в якій ролі (покупця чи продавця) виступає кожна зі сторін.

5.2. Сторони зобов’язані передати документи на обмінюваний товар в пункті поставки одночасно з передачею товару.

5.3. Кожна сторона зобов’язана повідомити іншу сторону про відвантаження протягом______ (годин, днів) з моменту відвантаження наступним чином: (телеграмою; факсимільним повідомленням; пр.).

5.4. Отримавши товар, кожна із сторін зобов’язана повідомленням підтвердити отримання товару протягом____ (годин, днів) з моменту отримання товару наступним чином: (телеграмою; факсимільним повідомленням; тощо).

5.5. Перехід ризиків на товар відбувається в момент: (передачі обмінюваного товару; укладення договору; ін).

5.6. Право власності на обмінювані товари переходить до сторін, що виступають за цим договором в якості покупців, одночасно після виконання зобов’язань передати відповідні товари сторонами.

6. Відповідальність сторін

6.1. За порушення умов цього договору винна сторона відшкодовує завдані збитки у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.2. Сторони за даним договором несуть наступну відповідальність:

6.2.1. За_______________________ — штрафна неустойка в розмірі ___% від суми заборгованості.

6.2.2. За_______________________ — штраф у розмірі_____% від суми договору.

6.3. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань протягом дії даного договору винна сторона сплачує штраф (сума прописом) руб.

7. Забезпечення зобов’язань за цим договором

8. Інші умови

8.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання сторонами і діє до моменту його остаточного виконання, що визначається» ___» ________ 200__ р.

8.2. Цей договір може бути продовжений за згодою сторін.

8.3. Справжній договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

8.4. Всі зміни та доповнення за цим договором узгоджуються сторонами та оформлюються письмово у вигляді додатків до цього договору.

9. Додаткові умови

10. Порядок вирішення спорів

10.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між сторонами за цим договором або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.

10.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, спори підлягають розгляду в арбітражному суді у встановленому законодавством порядку.

11. Умови узгодження зв’язку між сторонами

Для забезпечення належного зв’язку між сторонами за цим договором сторони призначають своїх повноважних представників:

Учасник-1: (вказати посаду, Ф.В. О.) телефон_____________.

Учасник-2: (вказати посаду, Ф. В. О.) телефон______________.

12. Додаток до даного договору

12.1. Додаток____ на_____ стор

12.2. Додаток____ на_____ стор

13. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Товарообмінні (бартерні) операції відображаються в бухгалтерському обліку як три господарські операції:

1) одержання товару від учасника договору міни — в залежності від умов договору про момент переходу права власності:

Дебет 002

або:

Дебет 41 Кредит 60;

2) відвантаження товару учаснику договору міни — в залежності від умов договору про момент переходу права власності:

Дебет 45 Кредит 41

або:

Дебет 62 Кредит 90,

Дебет 90 Кредит 41;

Дебет 60 Кредит 62,

а при нерівноцінності обміні:

Дебет 51 Кредит 60, 62

або

Дебет 60, 62 Кредит 51

Момент переходу права власності може визначатися:

— відповідно до статті 570 ЦК РФ — право власності на обмінювані товари переходить до учасників після виконання ними зобов’язань за договором міни;

— у відповідності з договором.

Приклад

Торгова організація «Апіс» уклала договір міни з організацією «Барс». Обмін є рівноцінним. Право власності на товар переходить до сторін договору після виконання ними зобов’язань за договором. «Апіс» відвантажив товар на 120 000 руб. (у тому числі ПДВ 20 000 руб.) і отримав товар на ту ж суму — 120 000 руб. з урахуванням ПДВ 20 відсотків. Покупна (облікова) вартість відвантаженого товару становить 90 000 руб.

В обліку «Апіса» зроблені проводки:

1) товар відвантажується після отримання товару від другої сторони:

Дебет 002

— 120 000 руб. — надійшов товар від «Барса»;

Дебет 62-1 Кредит 90-1

— 120 000 руб. — відвантажений товар «Барси»;

Дебет 90-2 Кредит ПДВ 41-1

— 20 000 руб. — нараховано ПДВ на вартість відвантаженого товару;

— 120 000 руб. — одержаний в обмін товар списано з позабалансового обліку у зв’язку з переходом права власності до «Апісу»;

— 120 000 руб. — зроблено залік взаємних вимог за договором міни;

— 20 000 руб. — ПДВ, пред’явлений «Барсом»;

Дебет 62-1 Кредит 90-1

— 120 000 руб. — відображено виручка від продажу товару за договором міни після отримання товару від «Барса»;

Дебет 90-2 Кредит 45

— 90 000 руб. — списано вартість (у купівельних цінах) відвантаженого товару;

Дебет 90-3 Кредит 68-3

— 20 000 руб. — нарахований ПДВ з вартості переданого за договором міни товару;

Дебет 60-1 Кредит 62-1

— 120 000 руб. — залік взаємних вимог за договором міни.

Положеннями з бухгалтерського обліку передбачено особливий порядок визначення виручки від продажу товарів за договором міни і визначення фактичної собівартості отриманих за договором міни товарно-матеріальних цінностей.

Згідно з пунктом 6.3 ПБУ 9/99 «Доходи організації», виручка від передачі товарів за договором міни відображається в обліку виходячи з вартості отриманого майна. При цьому вартість отриманого майна визначається за цінами, за якими організація зазвичай набуває таке або аналогічне майно.

Приклад

Організація «Продторг» обміняла 100 мішків борошна по 50 кг у кожному на 60 мішків цукру по 50 кг у кожному. облікова ціна борошна (ціна, за якою борошно оприбуткована в балансі «Продторг») становить 8 руб. за 1 кг. Обмін є рівноцінним. «Продторг» відвантажив борошно після отримання цукру.

За останній місяць «Продторг» набував цукор у постачальників за ціною 15 руб. за 1 кг. Таким чином, вартість одержаної по обміну партії цукру «за звичайними цінами» складає 45 000 руб. (60 мішків х 50 кг х 15 руб.). Відвантаження борошна «Продторгом» слід відобразити проводками:

Дебет 62-1 Кредит 90-1

— 49 500 руб. (45 000 руб. + 10% ПДВ) — відображено виручка від продажу борошна;

Дебет 90-2 Кредит 41-1

— 40 000 руб. (100 мішків х 50 кг х 8 руб.) — списано вартість відвантаженої борошна в облікових цінах;

Дебет 90-3 Кредит 68-3

— 4500 руб. (45 000 руб. х 10%) — нарахований ПДВ з вартості переданого за договором міни товару.

Якщо вартість отриманого в результаті обміну товару визначити неможливо (наприклад, організація вперше отримує такий товар), то виручку від продажу треба визначати виходячи з ціни, за якою зазвичай реалізується передане за договором міни майно.

Приклад

Організація «Урожай» обміняла 100 мішків борошна (по 50 кг у кожному) на килимові вироби. Обмін договором визнається рівноцінним. облікова ціна борошна (ціна, за якою борошно оприбуткована в балансі «Врожаю») становить 8 руб. за 1 кг. «Урожай» відвантажив борошно після отримання килимових виробів.

«Урожай» ніколи не купував килимових виробів раніше, тому для визначення розміру виручки від продажу «Урожай» повинен визначити вартість переданої за договором борошна в звичайних для «Врожаю» ціни реалізації. Припустимо, що протягом останнього місяця «Урожай» продавав борошно за 11 руб. за 1 кг (в тому числі ПДВ). Отже, вартість переданої партії борошна складе 55 000 руб. (11 руб. х 100 мішків х 50 кг), у тому числі ПДВ-5 000 руб. (55 000 руб. х 10. 110).

В обліку «Врожаю» передачу товару за договором міни слід відобразити проводками:

Дебет 62-1 Кредит 90-1

— 55 000 руб. — відображено виручка від продажу борошна;

Дебет 90-2 Кредит 41-1

— 40 000 руб. (100 мішків х 50 кг х 8 руб.) — списано вартість відвантаженої борошна в облікових цінах;

Дебет 90-3 Кредит 68-3

— 5000 руб. — нарахований ПДВ з вартості переданого за договором міни товару.

Відповідно до пункту 10 ПБУ 5/01 «облік матеріально-виробничих запасів», фактична собівартість товарів, отриманих за договором міни, дорівнює вартості товарів, переданих за договором міни. При цьому зазначена вартість визначається виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних товарів.

Приклад

Повернемося до умов прикладу про обмін борошна на цукор і визначимо, за якою вартістю «Продторг» повинен оприбуткувати цукор. Протягом останнього місяця «Продторг» продавав борошно по 10 руб. за 1 кг (без урахування ПДВ). Вартість переданої партії борошна «за звичайними цінами» складе:

10 руб. х 100 мішків х 50 кг = 50 000 руб.

Таким чином, «Продторг» повинен оприбуткувати партію цукру за вартістю 50 000 руб. і зробити в обліку запис:

Дебет 41-1 Кредит 60-1

— 50 000 руб. — оприбутковано партія цукру.

Постачальник цукру в товарної накладної та рахунку-фактурі на цукор вказав вартість партії цукру 49 500 руб. в тому числі ПДВ — 4 500 руб. Саме цю суму «Продторг» зможе прийняти до податковому відрахуванню при обчисленні ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет. Суму ПДВ, яку постачальник цукру пред’явив в рахунку-фактурі, слід відобразити проводкою:

Дебет 19-3 Кредит 60-1

— 4 500 руб.

Залік взаємних вимог відображається проводкою:

Дебет 60-1 Кредит 62-1

— 49 500 руб.

Різниця між вартістю (з урахуванням ПДВ) отриманого товару і вартістю (з урахуванням ПДВ) переданого товару відноситься на позареалізаційні доходи:

Дебет 60-1 Кредит 91-1

— 5 000 руб.(50 000 + 4 500 — 49 500).

Зверніть увагу: якщо вартість переданого товару вище вартості отриманого товару, то зазначена різниця відноситься на позареалізаційні витрати.

Якщо організація не може визначити ціну переданого товару (наприклад, раніше організація не продавала такий же або аналогічний товар), то вартість отриманого за договором міни товару слід обчислювати за звичайною купівельною ціною аналогічного товару.

Приклад

Змінимо умови прикладу про обмін борошна на килимові вироби і припустимо, що «Урожай» ніколи раніше не продавав борошна. А звичайна закупівельна ціна партії килимових виробів для «Врожаю» становить 60 000 руб. без урахування ПДВ. Таким чином, килимові вироби будуть оприбутковані за вартістю 60 000 руб.:

Дебет 41-1 Кредит 60-1

— 60 000 руб.

Постачальник килимів в рахунку-фактурі вказав вартість переданого товару на суму 49 500 руб. в тому числі ПДВ 8 250 руб. Тому «Урожай» відобразить ПДВ, пред’явлений постачальником, такою проводкою:

Дебет 19-3 Кредит 60-1

— 8 250 руб.

Виручку від продажу борошна «Урожай» повинен визначити по вартості отриманих килимових виробів, за якою він зазвичай їх набуває. Ця вартість становить 60 000 руб. В обліку «Врожаю» зроблені записи:

Дебет 62-1 Кредит 90-1

— 66 000 руб. (60 000 руб. + 10% ПДВ) — відображено виручка від продажу борошна;

Дебет 90-2 Кредит 41-1

— 40 000 руб. — списано вартість борошна в облікових цінах;

Дебет 90-3 Кредит 68-3

— 6 000 руб. — нарахований ПДВ з вартості переданої борошна, визначеної виходячи із звичайних купівельних цін партії килимових виробів;

Дебет 60-1 Кредит 62-1

— 66 000 руб. — відображено залік взаємних вимог за договором міни;

Дебет 60-1 Кредит 91-1

— 2 250 руб. (60 000 + 8 250 — 66 000) — відображена різниця між вартістю (з урахуванням ПДВ) товару, який надійшов і продажною вартістю (з урахуванням ПДВ) переданого товару.

У пункті 17 Методичних вказівок по бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів уточнено, що при нерівноцінності обміні різниця у вартості обмінюваних товарів числиться у сторони, яка передала товар більшої вартості, за дебетом рахунка розрахунків. Утворилася заборгованість погашається у порядку, встановленому договором.

Приклад

Торгова організація «Рів’єра» за договором міни отримала товари від постачальника. Вартість отриманих товарів становить 180 000 руб. в тому числі ПДВ-30 000 руб. В обмін на отримані товари «Рів’єра» відвантажила товари на суму 150 000 руб. в тому числі ПДВ 25 000 руб. Закупівельна вартість (вартість в облікових цінах) відвантаженого товару становить 100 000 руб.

За умовами договору міни «Рів’єра» повинна доплатити постачальнику 30 000 руб.

В обліку «Рів’єри» зроблені проводки:

Дебет 002

— 180 000 руб. — отримано товар від постачальника (учасника за договором міни);

Дебет 62-1 Кредит 90-1

— 150 000 руб. — відображено виручка від продажу переданого за договором міни товару;

Дебет 90-2 Кредит 41-1

Кредит 002

— 180 000 руб. — списано з позабалансового обліку одержаний товар у зв’язку з переходом права власності на цей товар до «Рив’єрі»;

Короткий опис статті: продаж борошна р. (місце укладення договору) 2002 р. (Найменування юридичної особи — оптової торгової організації), іменоване надалі Учасник-1, в осіб.. товар, рубль, договір, вартість, дебет, кредит, сторона, ціна, мена, борошно

Джерело: Договір міни N_____

Також ви можете прочитати